•  

Advocaat M. Veldman: Doorbraak voor medicinale thuiskwekers

   23 augustus 2018

Maurice Veldman, advocaat bij VVS advocaten, schrijft geregeld weblogs die wij graag delen als stichting. In dit artikel kan je lezen hoe Maurice een patiënte heeft geholpen om toestemming te krijgen voor medicinale thuiskweek in overleg met de hoofdofficier van justitie en de burgemeester, volgens het Tilburgs model van PGMCG en Noordanus.

Mr. Maurice Veldman boekte afgelopen week een klinkende overwinning in de strijd om de medicinale thuisteler te beschermen tegen de huis- en tuinterreur van de  hennepbrigades. Dankzij zijn bemiddeling kreeg een slachtoffer van een ernstig verkeersongeluk de garantie van de burgemeester van een niet nader te noemen gemeente en het Openbaar Ministerie (OM) dat de politie haar planten voortaan met rust zal laten en zelfs toestemming voor het gebruik van een kweekkas. Een deal met mogelijk verstrekkende gevolgen.

De fortuinlijke lezer van deze website dezer dagen op een zonnig strand en slaat op zijn telefoon de toestand in Nederland hoogstens zo nu en dan gade. Er gebeurt niet veel, afgezien van de hittegolf in ons doorgaans zo kille kikkerlandje. In de verzengende stilte van de hitte kan ik de thuisteler verblijden met een opmerkelijke overwinning. Deze kan verstrekkende gevolgen hebben voor medicinale thuistelers.

Top justitie en burgemeester steunen medicinale thuisteler

Meestal neemt justitie kweekspullen en wietplanten zonder genade in beslag. Maar afgelopen week reikte de hoofdofficier van justitie een medicinale thuisteler de helpende hand. En als klap op de vuurpijl kreeg deze cliënte van mij zelfs de burgemeester aan haar zijde. Een bijzondere patiënt van medicinale cannabis zegevierde onverwacht. Wat is er aan de hand?

Boerenpolitie trekt voortdurend wietplanten uit de grond

Terwijl de politie overal in Nederland rücksichtlos wietplanten uit tuinen trekt, wordt hogerop in de pikorde soms genuanceerder gedacht. In dit geval krijgt een thuisteler  toestemming van de top van justitie en ook van een burgemeester voor eigen teelt. Met alle hulpmiddelen die zo vaak als verboden worden verklaard. De jachtvergunning op de kleine thuisteler wordt binnenkort, naar het zich laat aanzien, niet zomaar meer verstrekt.

Komt er nu dan toch een einde aan de huis- en tuinterreur van de hennepbrigades?

Schrijnend geval

De vrouw om wie het in deze zaak gaat, reageerde op mijn oproep om lotgevallen over kleine thuisteelt te melden op laatdekleinethuistelermetrust@gmail.com. Haar zaak was zonder meer een van de meest schrijnende gevallen die ik kreeg voorgelegd.

Meer dan twintig jaar geleden kreeg mijn cliënte een ernstig verkeersongeluk. Ze mist daardoor een been. Ze lijdt aan chronische ondraaglijke pijnen die alleen met morfine kunnen worden bestreden, maar dat is geen middel dat jaren achtereen wordt voorgeschreven. Medicinale wiet bood uitkomst.

De pijnpoli van het VU medisch centrum Amsterdam bevestigt dat ze goed reageert op medicinale wiet, maar zoals bekend weigeren de zorgverzekeraars deze kosten te vergoeden. De vrouw zette daarop vijf planten in haar tuin, maar die werden door overijverige dienstkloppers kort voor de oogst uit de grond getrokken. Nu was ze ten einde raad.

Muur van onbegrip

Voor haar moest op snelle en efficiënte wijze worden geregeld dat ze thuis, zonder traumatiserende invallen van de politie, rustig haar eigen medicinale wiet mag telen. Maar via de normale wegen loopt iedereen snel tegen een muur van onbegrip op.

Niet altijd gewillig oor voor de thuisteler

Als advocaat trek je al snel een procedure uit de kast. Maar de rechter moet de wet toepassen en daarin staan zoveel onduidelijkheden over thuisteelt en hulpmiddelen dat het pleit niet zomaar is beslecht. En de rechter weet bovendien ook niet precies of die hulpmiddelen nou wel of niet zijn toegestaan. De politiek is te laf om zich uit te spreken, ondanks dappere en verwoede pogingen van D66-Kamerlid Vera Bergkamp om steun voor de thuisteler te krijgen. Dat schiet dus allemaal niet op.

Begrip aan de hoofdofficier gevraagd

Mijn cliënte moest toch echt worden geholpen en daarom ben ik met haar een totaal andere weg ingeslagen. Wij hebben de hoofdofficier van justitie benaderd en gevraagd om in dit zeer bijzondere geval toestemming te geven voor de teelt van medicinale wiet in een brandveilige kweekkast met alle hulpmiddelen.

Top justitie geeft fiat voor medicinale teelt

Wij hadden een persoonlijk onderhoud met een officier van justitie. Zij was zich zeer bewust van de rampzalige situatie van mijn cliënte en deed daarom haar best om deze voor te leggen aan de hoofdofficier van justitie. Die reageerde positief en was bereid om onder voorwaarden zijn toestemming te geven voor thuisteelt voor medicinaal eigen gebruik in een volledig ingerichte kweekkast.

Burgemeester steunt eigen medicinale teelt

Daarop werd contact gezocht met de burgemeester, die toch ook moest weten dat in zijn gemeente iemand thuis medicinale wiet teelt in een kweekkast. Ook de burgemeester toonde zich bereid mijn cliënte de helpende hand reiken. Justitie en de burgemeester stelden onder andere als eis dat de politie in burger geregeld langskomt om toe te zien op de naleving van de overeengekomen voorwaarden.

De strijd moet via interne wegen bij justitie worden gewonnen

Afgelopen week sloot mijn cliënte een schriftelijke overeenkomst met de hoofdofficier van justitie en de burgemeester om in een kweekkast thuis met alle hulpmiddelen medicinale wiet te telen om in haar gebruik te voorzien. Het is uniek dat een hoofdofficier van justitie zijn handtekening zet om in een volledig uitgeruste kweekkast wiet te telen voor eigen medicinaal gebruik. Om dit te bereiken was wel een overtuigend medisch dossier nodig. De uitzonderlijke persoonlijke situatie en de noodtoestand van mijn cliënte maakte dat ze deze overeenkomst kon sluiten.

De voorwaarden

De voorwaarden, die expliciet in de schriftelijke overeenkomst met de hoofdofficier van justitie staan, luiden als volgt:

Mijn cliënte moet gebruik maken van een brandveilige NEN gekeurde kweekkast die door een erkende elektricien is geïnstalleerd. Deze zal ze betrekken bij G-Tools omdat dit bedrijf NEN gekeurde kasten levert.(de NEN keuring is door/voor PGMCG ontwikkelt voor veilig thuiskweken)  De teelt van maximaal vijf planten is uitsluitend voor eigen gebruik zonder commercieel gewin. Mijn cliënte moet een medische verklaring hebben van een BIG geregistreerde arts van niet ouder dan vijf jaar die de noodzaak van cannabisgebruik onderschrijft. Politie in burger moet toegang krijgen nadat ze telefonisch contact hebben opgenomen om te controleren of cliënte zich aan de voorwaarden houdt. De kweeklocatie mag niet bekend worden.

Hennepteam: geen invallen doen en planten meenemen

Het plaatselijke hennepteam werd op de hoogte gebracht om regelmatig te controleren of cliënte zich aan de regels houdt. Na enig gemor ging ook de politie mee en beloofde toe te zien op periodieke controles.

Leerproces voor de politie

Het is voor de politie ook een leerproces om te zien hoe de teelt in zijn werk gaat, zo merkte de officier van justitie op. Want nu kan de politie zien hoe het er in de werkelijkheid aan toe gaat bij kleine thuisteelt. Dit is een groot winstpunt in de strijd voor eigen teelt. Voor het eerst zal de politie binnenkort naar het Openbaar Ministerie rapporteren dat kleine thuisteelt echt in een behoefte voorziet die ver verwijderd is van criminele activiteiten. Dat levert meer op dan Kamervragen die vanwege politieke onwil toch niet worden beantwoord.

En zo wordt de kleine thuisteelt voor medicinaal gebruik door de hoogste gezagsdragers mogelijk gemaakt. De politie mag geen inval meer doen maar moet vooraf een afspraak maken om te controleren of mijn cliënte zich aan de regels houdt. Dit is precies waar elke thuisteler van (medicinale) wiet van droomt. Dus geen invallen meer door de politie voor een onschuldig plantje dat al duizenden jaren zijn sporen heeft verdiend bij bestrijding van ziekte en pijn.

Aanmoediging voor medicinale thuisteler

Het verhaal van mijn cliënte kan een aanmoediging zijn voor anderen om een niet voor de hand liggende weg te bewandelen.  We zijn nu een stukje verder in de strijd om de (medicinale) thuisteler met rust te laten. Er zijn in deze zaak twee bestuursorganen die instemmen met thuisteelt voor eigen medicinaal gebruik met alle hulpmiddelen. Een niet eerder vertoonde overwinning.

De officier van justitie als wetshandhaver en de burgemeester als hoeder van de openbare orde kregen de handen op elkaar en namen mijn cliënte in bescherming. Dit is een grote stap voorwaarts.

Wordt vervolgd.

.

Bron

Maurice Veldman

Deel deze pagina:
 Terug