•  

Medicinale thuiskweek

In Tilburg is het mogelijk legaal je eigen cannabis te kweken als medicijn tegen je ziekte(n). Als stichting voor en door patiënten die medicinale cannabis gebruiken, zetten we ons keihard in voor het recht op zelfbeschikking. En dat wordt gezien. In september 2016 heeft PGMCG dan ook formeel toestemming van Burgemeester Noordanus van de gemeente Tilburg gekregen om legaal ons eigen medicijn te mogen kweken, zoals te lezen in het artikel in het Brabants Dagblad. Dat begon in juni 2016 met dit gesprek wat mogelijk is gemaakt door Hans Smolders van LST (zie video onderaan).

Met de toestemming is PGMCG een eigen kweekproject gestart. Binnen het kweekproject werken we samen met andere Tilburgse patiënten. We zetten ons allemaal in voor hetzelfde doel: het recht om ons eigen medicijn te mogen kweken. We hebben samen voorwaarden uitgekristalliseerd waaronder thuiskweek van cannabis volgens ons mogelijk zou moeten zijn. Het is een stappenplan gebaseerd op onze ervaringen in Tilburg, dat hopelijk als blauwdruk kan dienen voor andere (patiënten in andere) gemeenten.

Wil je ook legaal thuiskweken?  Je kunt proberen om dit ook in je eigen gemeente voor elkaar te krijgen. Maar dat het in Tilburg kan, is geen garantie. Veel gemeenten zijn terughoudend als het om cannabis gaat. Maar: wie niet waagt, die niet wint! Dat hebben wij wel bewezen!

In oktober 2021 vindt na 5 jaar evaluatie met gemeente plaats

Dit wordt ondersteund door o.a. enquete die verstuurd is door gemeente Tilburg aan deelnemende patiënten van het kweekproject.

Zodra de uitkomst hiervan is melden we dit op onze websites.

Wat kan je doen als de politie langskomt? . En Drie Factoren die meespelen bij de vaststelling of sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige teelt

We kunnen als stichting ondersteuning bieden om het ‘Tilburgse model’ in je eigen gemeente proberen op te zetten. Je begint met het stappenplan: volg de stappen en download de formulieren. Heb je kweekadvies nodig of advies hoe je met je gemeente in gesprek gaat, laat het ons weten. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Wij zijn zelf ook patiënten, dus onze inzet buiten Tilburg is beperkt. PGMCG heeft inmiddels alle burgemeesters, het VNG, SP, GL en D66 aangeschreven omtrent de thuisteelt.

Op 12 december zijn er brieven en mails verstuurd aan de Genootschap van Burgemeesters, het VNG, SP, Groen Links en D66, waarbij we de medicinale thuiskweek volgens Tilburgs concept introduceren.

We hopen hier uiterlijk eind januari 2019 response op te hebben gekregen van iedereen.

Update 25/1/2019 antwoord ontvangen VNG

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw eerdere brief waarin u aandacht vraagt het voorbeeld van Tilburg voor thuiskweek van medicinale cannabis in goede orde ontvangen. In antwoord daarop antwoorden wij u graag het volgende.

We hebben uiteraard ook zelf contact gezocht met de gemeente Tilburg. Ook is er afstemming geweest met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Op dit moment heeft een lokale overheid juridische gezien nog niet mogelijk om patiënten die medicinale cannabis thuis willen kweken daarvoor expliciete toestemming te geven.

De burgemeester van Tilburg heeft afgezien van het toepassen van zijn bevoegdheden bij een dergelijke casus, mits er wordt voldaan aan criteria als alleen voor eigen gebruik, maximaal 5 planten en deugdelijke elektrische installatie. De politie bepaalt in hoeverre prioriteit wordt gegeven aan handhaving. Dat geldt ook voor het OM voor vervolging.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is wel bekend dat dit dilemma in meerdere gemeenten speelt. We zullen derhalve daarvoor contact zoeken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waar dit onder valt. Mogelijk ook met het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) als dat nodig is.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Coӧrdinerend senior adviseur Openbare Orde en Veiligheid

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Wij hebben hierop gevraagd ons op de hoogte te houden!

Een antwoord hebben we reeds ontvangen in december 2018 van Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP:

Beste Marian en Serge

Hartelijk bedankt voor uw interessante email.

Wij zullen deze betrekken bij de voorbereiding van debatten hierover, misschien al het debat dat (waarschijnlijk in januari) gevoerd zal worden over de experimentenwet gesloten coffeeshopketen.

Dit is inmiddels gebeurd op 17 januari 2019

Naar aanleiding antwoord VNG houden we M. van Nispen op de hoogte.

Het Tweede antwoord wat we hebben ontvangen is van Peter van Dijk, Tweede kamerfractie Groen Links,  namens Jesse Klaver

Beste Marian en Serge,

Namens Jesse Klaver hartelijk bedankt voor uw e-mail over medicinale cannabis. Ik kan u, als indienende Tweede-Kamerfractie van het amendement-Van Tongeren, verzekeren dat dit onze volledige aandacht heeft en zal houden.

Het derde antwoord wat we hebben ontvangen van de genootschap van burgemeesters

Beste Marian en Serge,

Hartelijk dank voor jullie brief aan het NGB d.d. 18 december 2018.

Naar aanleiding van de brief heb ik bij een aantal burgemeesters gepolst in hoeverre dit punt speelt.

Het thema heeft naar mijn inschatting voldoende aandacht bij burgemeesters en de juridische haken en ogen zijn bekend.

Mochten wij er in de toekomst over worden bevraagd door bijvoorbeeld het ministerie van Justitie en Veiligheid, dan zullen we hen wijzen op de ervaringen die er in Tilburg met jullie stichting zijn opgedaan.

Met hartelijke groet,

Wouter  

 

PGMCG heeft hieronder het stappenplan beschreven voor de medicinale thuiskwekers:

 

Stap 1: Ga naar je (huis)arts

Bespreek je medische situatie. Geef aan dat je medicinale cannabis wil gebruiken en waarom en dat het ook beschikbaar is in de apotheek.

Vul het formulier  ‘gebruikersverklaring medicinale cannabis thuiskweek’ in en neem het mee. Laat het ondertekenen door je huisarts, specialist (bijvoorbeeld pijnarts/neuroloog) of eventueel een andere BIG-geregistreerde zorgverlener, waarmee je goed contact hebt.

Kijk eventueel naar

Tips voor bij je arts om medicinale cannabis op recept te krijgen

of laat je arts kijken naar

Informatie voor artsen en apothekers over medicinale cannabis

Indien hij nog niet overtuigd is, laat hem dan een kundige arts voor je zoeken die het wel doet, een pijnspecialist bijvoorbeeld.

Stap 2:  Vraag hier een patiëntenpas aan en schrijf je in bij PGMCG

Als je in de gemeente Tilburg woont en wil kweken, mail dan naar info@pgmcg.nl  met de mededeling dat je wil meedoen aan het kweekproject.

Houdt je aan de 5 V-regel van de PGMCG

PGMCG hanteert de 5 V-regel: Vijf planten, Veilig, Verantwoord, Verzekerd en Verwittig gemeente. Dit zijn de afspraken die de Stichting PGMCG heeft gemaakt met de gemeente Tilburg. Wil je als patiënt ook legaal en verantwoord kweken in je eigen gemeente? Dat kan. Gebruik de 5 V-regel als leidraad voor je eigen onderhandelingen met de (burgemeester van je) gemeente.

In september 2018 is er een nieuw convenant geïntroduceerd (in samenwerking met de gemeente en politie). Alle patiënten hebben derhalve dit jaar een nieuw convenant moeten ondertekenen en ook het huishoudelijk reglement. Het convenant is afgestemd op de controlelijst van de gemeente.

Op 31 oktober 2018 is om 14.00 uur de adressenlijst overhandigd aan de gemeente Tilburg.

Er is reeds een controle geweest op 24 oktober en deze is naar alle tevredenheid verlopen.

Gemeenten die interesse hebben in onze blauwdruk voor de medicinale thuiskweek kunnen dit opvragen bij PGMCG.

 

Stap 3: houdt een logboek bij

In je logboek beschrijf je hoe het gaat met je planten en wat je hebt gebruikt.

Stap 4: zorg voor de NEN-keuring (NEN 1010 en NEN 3410)

Alleen bij binnenkweek natuurlijk. Gebruik een veilige kweekkast of een veilige kweektent en zorg dat de elektra veilig zijn. Laat deze NEN keuren door een erkend bedrijf. Dit is met name nodig voor de verzekering en de veiligheid in je woning. Elk jaar zal er een nieuwe keuring plaats vinden.

Alles over veilig binnen kweken lees je hier en verantwoord buitenkweken

Stap 5: Brandveiligheid.

Doe aan brandpreventie en installeer een rookmelder in de kweekruimte en zorg voor een brandblusser.

 

Stap 6: Ga in gesprek met je gemeente het liefst direct met de burgemeester, probeer dit via een raadslid. Zo is het in Tilburg ook gelukt.

De burgemeester kan afzien van zijn bestuursrechtelijke bevoegdheid tot woningsluiting.

Onderstaande video van LST vraag aan burgemeester Tilburg Thuiskweek PGMCG

Succes!Deel deze pagina: