•  

Burgemeester Eindhoven staat de thuisteelt van medicinale cannabis helaas niet toe!

   27 maart 2020

Update

Op 18 februari kwam onderstaand antwoord waarin dus vermeld wordt dat het niet wordt toegestaan.

Raadsvragen van het raadslid R. Verleisdonk en M. van Dorst (D66) over Maak teelt van medicinale wiet mogelijk in Eindhoven

D66 Eindhoven vindt dat het mogelijk moet worden om thuis wiet te telen voor medicinaal gebruik naar Tilburgs model. In Nederland en dus ook in Eindhoven zijn tal van mensen geholpen door het gebruik van medicinale wiet. Op dit moment is het voor deze mensen niet mogelijk om het product dat ze kopen op kwaliteit en inhoud te beoordelen, doordat ons huidige beleid zo is ingericht dat er geen sprake is van een gesloten coffeeshopketen.Coffeeshops verkopen namelijk een product dat uit de ‘illegale’ teelt afkomstig is.Sinds 2016 is in Tilburg thuisteelt van medicinale wiet toegestaan onder voorwaarden. Toen is het, de inmiddels oud-burgemeester van Tilburg, Peter Noordanus, gelukt om hierover afspraken te maken met het OM en de politie. De gemeente Eindhoven doet helaas niet mee met het landelijke experiment om te komen tot een gesloten coffeeshopketen, maar gaat dit jaar wel over tot een herziening van het lokale coffeeshopbeleid. D66 wil in dit beleid een lans breken voor het toestaan van thuisteelt voor medicinale wiet-gebruikers, ondersteunt door een verklaring van een arts

Antwoord van burgemeester en wethouders op vraag 1.

Deelt de burgemeester de opvatting van D66 dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen medicinaal gebruik en recreatief gebruik van wiet? Erkent u dat er een bepaalde groep mensen is die wiet als medicijn gebruiken, maar niet aangewezen wensen te zijn op het illegale circuit of op het aanbod uit de coffeeshops en bij wie de huidige aangeboden medicinale wiet niet goed werkt?

Ja, de burgemeester en ook de rest van het college deelt de opvatting dat er een verschil is tussen medicinaal en recreatief gebruik. Medicinale wiet is verkrijgbaar op voorschrift van een arts. Mensen die medicinale wiet voorgeschreven krijgen hoeven zich daarom gelukkig niet te wenden tot het illegale circuit of een coffeeshop.De kweek van medicinale wiet wordt door de overheid gereguleerd. Hierdoor is de kwaliteit van de medicinale wiet gegarandeerd. Bij thuiskweek is dit niet het geval.Naar aanleiding van uw opmerking dat er mensen zijn bij wie de huidige aangeboden medicinale wiet niet werkt hebben wij gesproken met Novadic Kentron over de gezondheidseffecten van medicinale wiet. Medicinale wiet heeft–voor zover bekend/bewezen–geen genezende eigenschappen, maar is er op gericht om een aandoening (bijvoorbeeld pijnklachten) draaglijker te maken. Het is niet klinisch bewezen dat medicinale wiet hiervoor effectief is, maar gebruikers geven aan dat zij zich er (kortdurend) beter door voelen door de vermindering van klachten

Antwoord van burgemeester en wethouders op vraag 2

Welke stappen overweegt de burgemeester te gaan nemen om de discussie over thuiskweek van medicinale cannabis open te breken?

Mensen die baat hebben bij gebruik van medicinale wiet kunnen deze na voorschrijving door een arts verkrijgen. Deze arts kan in zijn/haar overweging meenemen of er middelen zijn met minder bijwerkingen en/of een effectievere werking. Verdere stappen overwegen wij daarom niet.

Antwoord van burgemeester en wethouders op vraag 3

Welke politieke stappen overweegt de burgemeester te gaan nemen om de discussie over thuiskweek van medicinale wiet in Eindhoven open te breken?

Zie antwoord op vraag 2

Antwoord van burgemeester en wethouders op vraag 4

Gaat de burgemeester zich hard maken om het zogenaamde Tilburg-model voor thuisteelt van mediwiet, of een variant op het Tilburg-model, ook in Eindhoven in te voeren?

Hoewel wij begrijpen dat er mensen zijn die baat hebben bij het gebruik van medicinale wiet, willen wij thuisteelt niet toestaan. Er is, zoals vermeld in antwoord op de vragen1 en 2, toegang tot medicinale wiet na voorschrijving door een arts

Antwoord van burgemeester en wethouders op vraag 5

Niet enkel medicinale gebruikers hebben recht op een product dat ze op kwaliteit en inhoud kunnen beoordelen, dit zou immers voor iedere gebruiker moeten gelden. Is de burgemeester om die reden bereid om ook andere vormen van gereguleerde wietteelt te onderzoeken in het kader van toekomstig coffeeshop-en drugsbeleid in Eindhoven?

Het experiment gesloten coffeeshopketen maakt, zoals bekend, geen onderdeel uit van het Coffeeshopbeleid Eindhoven 2020. Wel kunnen, indien daar aanleiding toe is, in het experiment opgedane ervaringen en verkregen inzichten als onderdeel van een periodieke evaluatie van het beleid eventueel worden verwerkt in het beleid. Dit is ook verwoord in de aanbiedingsbrief aan uw raad met betrekking tot het Eindhovense coffeeshopbeleid 2020 (d.d. 12 december2019)

 

Op 29 januari jl. stond onderstaand bericht in het ED. D66 roept op om onder de voorwaarden zoals het al sinds 2016 toegestaan is in Tilburg, hetzelfde beleid door te voeren in Eindhoven, dat onder strikte voorwaarden patiënten 5 planten voor eigen medicinaal gebruik mogen kweken.

Echter wordt er steeds vergeten dat er buiten de afspraken met de burgemeester, OM en politie ook afspraken gemaakt zijn met Stichting PGMCG, zij hebben namelijk toestemming gekregen dat patiënten die zich bij hun aanmelden een convenant en huishoudelijk reglement dienen te ondertekenen en zich daar aan dienen te houden, ze krijgen hiervoor ook een patiëntenpas zodat ze aan kunnen tonen dat ze ingeschreven zijn.

Het gedeelte wat PGMCG in deze doet wordt nu dus niet in de media vermeld. De naleving van het convenant en huishoudelijk reglement ligt voornamelijk in handen bij PGMCG als verlengstuk van de gemeente in Tilburg. Een aantal aangesloten patiënten in overige steden in Nederland hebben wel al toestemming of hebben hiervoor een aanvraag ingediend of zijn er mee bezig en volgen hiervoor het stappenplan.

Het bericht:

D66: sta thuisteelt medicinale wiet toe in Eindhoven

EINDHOVEN – De Eindhovense D66-fractie wil dat Eindhovenaren straks thuis wiet mogen telen voor medicinaal gebruik, als zij dat volgens hun arts nodig hebben. De partij vraagt of het Eindhovense college dit wil opnemen in het nieuwe coffeeshopbeleid.

Eindhoven doet niet mee aan de landelijke wietteeltproef. Volgens D66 is dat niet nodig: de fractie stelt dat Tilburgers nu al thuis medicinale wiet mogen telen. ‘Sinds 2016 is in Tilburg thuisteelt van medicinale wiet toegestaan, onder bepaalde voorwaarden. Het is de toenmalige burgemeester van Tilburg, Peter Noordanus, gelukt om hierover afspraken te maken met het OM en de politie. De gemeente Eindhoven doet helaas niet mee met het landelijke wietteelt-experiment, maar gaat dit jaar wel over tot een herziening van het lokale coffeeshopbeleid. D66 wil een lans breken voor het toestaan van thuisteelt voor medicinale wiet-gebruikers, ondersteund door een verklaring van een arts’, aldus D66-raadsleden Robin Verleisdonk en Marco van Dorst.

Kwaliteit onbekend
‘In Nederland en dus ook in Eindhoven zijn tal van mensen geholpen door het gebruik van medicinale wiet. Op dit moment is het voor deze mensen niet mogelijk om het product dat ze kopen op kwaliteit en inhoud te beoordelen, doordat het huidige beleid zo is ingericht dat coffeeshops een product verkopen dat uit de ‘illegale’ teelt afkomstig is’, zo schrijven de twee aan het college van B en W. Ze willen nu allereerst weten hoe burgemeester Jorritsma hierover denkt.

Lees meer

Aanvraag in Tilburg 2016 Lijst Smolders voor PGMCG

Deel deze pagina:
 Terug