•  

Anker & Anker: Vrijspraak De Thuiskweker Leeuwarden, teruggave beslag

   2 augustus 2020

Advocatenkantoor Anker en Anker heeft weer een overwinning betreffende de growshop wet. Onderstaand bericht staat op hun website

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft op 16 juli jl. de 45-jarige voormalige eigenaar van Urban Garden center/De Thuiskweker in Leeuwarden vrijgesproken van overtreding van artikel 11a van de Opiumwet, een bepaling die per 1 maart 2015 het faciliteren van de grootschalige of professionele hennepteelt strafbaar stelt (ook wel de Wet Growshopverbod genoemd). Cliënt heeft de aantijging altijd bestreden en stelt juist zijn bedrijfsvoering zodanig te hebben ingericht dat geen verboden handelingen plaatsvonden.

 

In het pand van het bedrijf is op 26 mei 2015 een groot aantal goederen aangetroffen en in beslag genomen. Het gaat onder meer om hennepzaden, knipscharen, cannacutters, koolstoffilters enz. Deze goederen waren volgens het openbaar ministerie bestemd voor de grootschalige of professionele hennepteelt. Raadsman Tjalling van der Goot bepleitte vrijspraak.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Het gerechtshof overweegt als volgt:

“De politie is op 26 mei 2015 binnengetreden bij ‘De Thuiskweker’ in Leeuwarden. In het pand heeft de politie een groot aantal goederen, zoals genoemd in de tenlastelegging, aangetroffen en in beslag genomen. Nog dezelfde dag heeft de officier van justitie een bevel tot vernietiging van deze goederen gegeven.

 

Het hof betreurt dat de goederen toen al zijn vernietigd en merkt op dat waarheidsvinding niet stopt op het moment dat de goederen door de politie worden aangetroffen. Door vernietiging van de goederen kan er geen nader onderzoek plaatsvinden en is derhalve niet vast te stellen of de goederen specifiek geschikt zijn voor de professionele, beroepsmatige of grootschalige hennepteelt.

Voldoende bewijs dat de goederen bestemd waren voor de professionele, beroepsmatige of grootschalige teelt, ontbreekt. Dat verdachte dat wist of ernstige reden had dat te vermoeden blijkt eveneens onvoldoende uit het dossier.

 

Zoals door de verdediging en door de advocaat-generaal terecht is opgemerkt, is bijvoorbeeld geen nader onderzoek gedaan naar de administratie van De Thuiskweker of DTKL B.V. Daaruit zou kunnen blijken dat verdachte of de rechtspersoon goederen heeft verkocht of voorhanden gehad ten behoeve van professionele en/of grootschalige teelt. De in het dossier aanwezige getuigenverklaringen vormen geen bewijs voor hetgeen verdachte wordt verweten. Die verklaringen zien op de periode die aan het ten laste gelegde vooraf ging en ondersteunen niet het verwijt dat verdachte of de rechtspersoon goederen ten behoeve van grootschalige en/of professionele teelt voorhanden had of te koop aanbood. De verklaring van getuige (naam getuige ) die door de raadsheer-commissaris is gehoord, vormt zelfs een contra-indicatie voor dat verwijt. Deze getuige heeft als vertegenwoordiger van Canna van 2015 tot januari 2018 steekproefsgewijs incognito en onaangekondigd De Thuiskweker bezocht om te controleren of De Thuiskweker zich aan (Opium)wetsvoorschriften hield. Hij heeft verklaard regelmatig te hebben waargenomen dat De Thuiskweker klanten afwees. Hij heeft niet het vermoeden gehad dat de Thuiskweker zich zou bezighouden met grootschalige hennepteelt of het faciliteren daarvan.”

 

Van belang is dat het hof ook op verzoek van de verdediging een last heeft gegeven tot teruggave van de in beslag genomen voorraad. Nu die voorraad aanstonds na de inbeslagneming is vernietigd, zal de onmogelijkheid om het beslag terug te geven moeten worden gecompenseerd in een financiële vergoeding. Cliënt begroot de waarde van het beslag op € 100.000,-.

Deel deze pagina:
 Terug