•  

Vervolggesprek Overleg Ministeries betreffende communicatie richting patiënten omtrent gebruik medicinale cannabis in het verkeer (speekseltest)

   11 mei 2021
  13:00 – 15:00

Naar aanleiding van ons schrijven naar de diverse commissies omtrent het medicinaal cannabis gebruik en deelname aan het verkeer na de speekseltest die vanaf 2017 is ingevoerd.

 

Vond er op 20 april  een gesprek plaats over de communicatie richting patiënten en organisaties over medicijngebruik in het verkeer, waaronder medicinale cannabis, de tijd was te kort voor dit overleg en wordt vandaag dus vervolgt. Hier is gesproken over de hoeveelheid aanhoudingen, verzekering van patiënten (bij aantoonbaar medicinaal gebruik en geen overschrijding geen probleem), de therapeutische range ten opzichte van recreatieve range, juist verantwoord gebruik, invordering rijbewijs, recept/verklaring voorgeschreven medicijnen geldig op moment deelname verkeer, na aanname medicinaal gebruik door OM wordt alles geseponeerd.

Dit wordt gedaan in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, alsmede Justitie en Veiligheid, alsmede Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het Antwoord op Verzoek Uitzondering voor patiënten in het verkeer die gebruik maken van medicinale cannabis (speekseltest) Lees je hier

Op dit antwoord is onze reactie (ingezonden voor overleg):

Bevindingen n.a.v. de uitkomst verkenning interdepartementale werkgroep.

Vooropgesteld vinden wij eveneens dat er hard moet worden opgetreden tegen bestuurders die recreatieve drugs nemen en deelnemen aan het verkeer.

Het blijft schrijnend dat bestuurders die op verantwoorde wijze gebruik maken van medicinale cannabis en geen gevaar voor de veiligheid vormen toch de dupe worden omdat de overheid nalaat een passende oplossing te bedenken voor deze patiënten.

Dit betreft alle patiënten die cannabis voor medicinale redenen gebruiken op doktersvoorschrift. Deze patiënten worden aanhoudend gecriminaliseerd. Hiermee draagt de overheid bij aan het verder stigmatiseren van deze groep patiënten.

Uw bevindingen staan haaks op het beleid van het Bureau Medicinale Cannabis en bevindingen van onderzoekers van bijvoorbeeld NFI.

Met betrekking tot uw bevindingen, merken wij het volgende op:

U stelt dat het relatief gezien weinig medicijngebruikers zijn die in het strafrecht terecht komen. U gaat voorbij aan de ernst van de gevolgen voor deze medicijngebruikers/ medicinale cannabisgebruikers die in het strafrecht terecht komen. De gevolgen zijn van grote impact. Verlies mobiliteit, bij ziekte sociale isolatie / afhankelijkheid omgeving. Verlies baan ontstaan hoge kosten om rijbewijs weer terug te krijgen. Dit zijn gevolgen die vaak onomkeerbaar zijn.

Politie controleert niet alleen op gevaar, er wordt bij de geur van cannabis een nadere controle uitgevoerd, patiënten komen dan per direct in een strafrechtelijk traject hetgeen blijft bijdragen aan de Stigmatisering van de medicinale cannabis gebruiker. Patiënten worden bij het uitblijven van uitzonderingsposities door de overheid binnen het strafrechtelijk traject gehouden.

Het CBR heeft geen mogelijkheid om onderzoek te doen naar medicatie gebruik. Alle onderzoeken van het CBR worden verricht in de context van het misbruik van verslavende middelen. Het gebruik van cannabis wordt omschreven als drugsmisbruik.

Er wordt ook bij deze benadering van de patiënten in het strafrecht geen rekening gehouden met de menselijke maat. De politie noch het CBR kent uitzonderingsposities aparte onderzoeken voor patiënten zijn er niet. Men wordt volgens dezelfde methoden onderzocht als de recreatieve drugsmisbruiker.

Op de bijsluiter van medicinale cannabis uit de apotheek staat dat men na 14 dagen aan het verkeer kan deelnemen tevens is onder andere door het NFI vastgesteld dat de mate van invloed op de rijvaardigheid afhankelijk is van de gewenning van de gebruiker aan de effecten van THC. Er treed na een periode van ongeveer 2 weken een tolerantie effect op.

De hoeveelheid/ dosis zoals gebuikt wordt altijd in overleg met de behandelend arts afgestemd.

Kort samengevat stelt u dat oplossingen, te duur zijn, de handhavingsvrijheid van de politie beknot, onmogelijk zijn omdat patiënten niet in een standaard passen en/of te gering in aantal zijn.

De door u beschreven bevindingen en onderzoeksresultaten in de brief van 5 maart 2021 achten wij zeer teleurstellend omdat volgens ons patiënten niet thuis horen in het strafrecht. Wij vinden dat de overheid een zorgplicht heeft t.o.v. deze patiënten, ook al is de problematiek complex.

Wij zullen ons blijvend inzetten voor een toekomst waar patiënten die genoodzaakt zijn medicinale cannabis te gebruiken, niet langer gestigmatiseerd worden omdat zij aanhoudend in een strafrechtelijk traject terecht komen.

Uiteraard blijven wij open staan voor nadere gesprekken.

 

Bestuur Stichting PGMCG

Bijlagen de laatste onderzoeken

 

Geschiktheid om te rijden ondanks (vanwege) THC

De Aandachtstekortstoornis/Hyperactiviteitenstoornis (ADHD) wordt gekenmerkt door een gebrek aan concentratie en/of een gewijzigd activeringsniveau.

Mensen met ADHD blijken vaker dan de statistische norm het verkeersreglement te overtreden, strafbare feiten te plegen en betrokken te zijn bij verkeersongevallen.

Bovendien vertonen ze meer afwijkend gedrag en hebben ze een verhoogde co-morbiditeit met betrekking tot middelenmisbruik en afhankelijkheid.

Deze stoornis is dan ook van enig forensisch belang.

Het doel van deze casestudie is om aan te tonen dat mensen met ADHD in sommige gevallen ongewone effecten kunnen vertonen na het gebruik van THC.

Een 28-jarige man, die abnormaal gedrag vertoonde en significant onaangepast en onoplettend leek te zijn terwijl hij nuchter was, bleek volkomen normaal te zijn met een zeer hoog plasma-niveau van THC.

Prestatietesten uitgevoerd met de testbatterijen ART2020 en TAP leverden gemiddelde en deels bovengemiddelde resultaten op in functies die verband houden met het rijden. Er moet dus rekening worden gehouden met het feit dat THC bij personen met ADHD atypische en zelfs prestatieverhogende effecten kan hebben.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17879702/

 

In Nederland zijn de wetten omtrent gebruik cannabis in het verkeer aangepast, de adviestekst Medicinale Cannabis en Verkeersdeelname herzien

Stichting PGMCG heeft regelmatig contact met het KNMP, die pleit voor wettelijke uitzondering voor patiënten bij drugstest in het verkeer

Ook hebben we hier contact over met BMC echter schiet dit niet op, wat reacties betreft. Voorheen hadden patiënten die cannabis als medicijn gebruiken ook een uitzonderingspositie in Nederland. Dit item hebben we natuurlijk ook weer gelijk doorgestuurd naar BMC en KNMP

In Duitsland heeft men uitzonderingen in het verkeer bij gebruik medicinale cannabis:

Oordeel in Düsseldorf:  medicinale cannabis achter het stuur toegestaan.

De rechtbank in Düsseldorf oordeelde op donderdag (24/10/2019) dat het rijden onder invloed van medicinale cannabis is toegestaan. Als eerste Duitse Bond Rechtbank hebben Düsseldorf rechters dit zo beoordeeld.

De reden hiervoor is de klacht van een man uit Dormagen, die zijn rijbewijs had verloren na het rijden onder invloed. Omdat hij cannabis gebruikt voor medicinale redenen, wilde hij nu een nieuw rijbewijs hebben. De rechter oordeelde: De eiser moet zijn nieuw rijbewijs krijgen.

Uitzondering met toestemming achter het stuur

De 35-jarige kreeg eerst na het verlies van zijn rijbewijs, als gevolg van een ernstige ziekte een uitzonderlijke toestemming voor de aankoop van medicinale cannabis. Toen hij vervolgens een aanvraag deed voor een nieuw rijbewijs, werd dit door de Rhein-Kreis Neuss verworpen.

De rechtbank bevestigde het oordeel van de rechter, dat de consumptie van de aanvrager en de geschiktheid om deel te nemen aan het verkeer onafscheidelijk zijn van elkaar. Maar bevestigde de gepresenteerde psychologische assessments, dat de 35-jarige onder invloed van medicinale cannabis in staat is om een auto te besturen.

Verantwoordelijk gebruik is beslissend

Of gebruikers van medicinale cannabis een rijbewijs krijgen, is fundamenteel afhankelijk van de vraag of de inname onder medisch toezicht is gedaan en het geen invloed heeft op de prestaties van de patiënten, zei het hof.

De Rhein-Kreis Neuss kan de betrokkene instrueren dat hij zijn rijgeschiktheid na enige tijd aan kan tonen.

Bron.

In 2018

Cannabis patiënten kunnen rijden – indien ten tijde van de beslissing, een medische therapie plaatsvond

Er was een lid van de ACM die zijn rijbewijs heeft teruggekregen na de  rechtbank van Saarlouis had geoordeeld dat de vergunning ten onrechte bij hem was ingetrokken. Hoewel hij nog niet op de tijd van een huiszoekingsbevel op 20 november 2017 nog geen medische behandeling had met cannabis en illegaal cannabis gebruikte voor zelf-medicatie, maar op het moment van de intrekking van zijn rijbewijs kreeg hij wel een medische behandeling met cannabis. De lagere rechtbank, de administratieve rechtbank Saarbrücken had de wettigheid van diskwalificatie bevestigd. Ten onrechte. OVG Saarlouis besluit van 2018/09/03, 1 B 221/18

Cannabis-Patienten dürfen AUTOFAHREN – wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung eine medizinische Therapie stattfand Ein Mitglied der ACM e.V. hat seinen Führerschein zurückerhalten, nachdem das Oberverwaltungsgericht Saarlouis entschieden hatte, dass ihm der Führerschein zu Unrecht entzogen worden war. Zwar befand er sich zum Zeitpunkt einer Hausdurchsuchung am 20. November 2017 noch nicht in ärztlicher Behandlung und verwendete illegales Cannabis zur Selbsttherapie, zum Zeitpunkt der Entziehung der Fahrerlaubnis befand er sich jedoch in ärztlicher Behandlung. Die Vorinstanz, das Verwaltungsgericht Saarbrücken hatte noch die Rechtmäßigkeit des Entzugs der Fahrerlaubnis bestätigt. Zu Unrecht. OVG Saarlouis Beschluss vom 3.9.2018, 1 B 221/18

bundesverkehrsministerium_fuehrerschein_20151 pdf

De beïnvloeding van de rijvaardigheid door cannabis kan ongeveer 7 uur duren bij nieuwe gebruikers

 

Wetenschap/mens: De beïnvloeding van de rijvaardigheid door cannabis kan ongeveer 7 uur duren (nieuwe gebruikers!)

Een meta-analyse van 80 publicaties over cannabis en autorijden toonde aan dat de verslechtering ongeveer 7 uur kan duren.

Regelmatig cannabisgebruik en medicinaal gebruik werden geassocieerd met een lagere waardevermindering.

Universiteit van Sydney, Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics, Sydney, Australië.

S McCartney D, et al. neuroscience & Biobehavioral Reviews, 23 January 2021. [in press]

Deel deze pagina:
 Terug